Biuro Projektów Radia i Telewizji PROTEL Sp. z o.o.


Idź do treści

TMP-dokumentacja

Wytyczne > TMP

Wytyczne do projektowania wież TPM

OPIS TECHNICZNY
 1. Temat opracowania
 2. System konstrukcyjny wieży
 3. Konstrukcja segmentów wieży
 4. Wyposażenie wieży
  1. Drabina włazowa
  2. Pomosty antenowe i spoczniki
  3. Konstrukcje mocowania anten
  4. Drabiny kablowe
 5. Warunki usytuowania kontenera i poziomej drabiny kablowej
 6. Warunki rozmieszczenia anten na wieży
 7. Materiały niezbędne do opracowania projektu budowlanego wieży

Opis techniczny

1. Temat opracowania

Tematem opracowania są wytyczne do opracowania planów zagospodarowania terenu oraz części technologicznej projektów, wynikające z przyjętego do realizacji systemu konstrukcyjnego wież antenowych TPM, o wysokości 50 m i 40 m.

Wieże są przystosowane do programu antenowego PTK CENTERTEL "GSM 900/1800".

2. System konstrukcyjny wieży

Wieża antenowa składa się z segmentów o długości 10 m. Sylwetka wieży jest zbieżna ku górze, o stałej zbieżności. Przekrój poprzeczny wieży w kształcie trójkąta równobocznego.

Wymiary poziome boku wieży o wysokości 50 m przy podstawie, wynoszą 4,40 m.

Wymiary poziome boku wieży o wysokości 40 m przy podstawie, wynoszą 3,80 m.

3. Konstrukcja segmentów wieży

Segmenty wieży składają się z pojedyńczych prętów, zaprojektowanych z kształtowników, połączonych ze sobą na śruby. Połączeń spawanych się nie stosuje.

Kształtowniki zaprojektowano z kątowników. Skratowanie składa się z zimnogiętych ceowników.

Połączenia segmentów śrubowe, przy pomocy dwuciętych śrub i nakładek obustronnych.

Połączenia krzyżulców z krawężnikami śrubowe, na styki bezpośrednie. W każdym złączu stosuje się po jednej śrubie.

4. Wyposażenie wieży

4.1. Drabina włazowa

Drabina włazowa została usytuowana po stronie zewnętrznej płaszczyzny jednego z boków wieży. Szerokość drabiny wynosi 40 cm. Szczeble z prętów o średnicy 20 mm, w rozstawie 28 cm. Zamocowanie drabin włazowych, przy pomocy specjalnych uchwytów, do krzyżulców wieży.

Zabezpieczenie przy wchodzeniu systemu "HACA LEITERN", lub "SOLL"..

4.2. Pomosty antenowe i spoczniki

Pomostów antenowych na wieży nie przewiduje się. Do montażu anten i kabli służą zewnętrzne kładki z kratek "Mostostal", wraz z prowadnicami do zaczepienia szelek bezpieczeństwa.

Na wysokości 23,2 m (wieża H= 50 m) i 13,2 m (wieża H=40 m), usytuowano zewnętrzny spocznik.

4.3. Konstrukcje mocowania anten

Dla wieży H=50 m, przewiduje się 3 poziomy zawieszenia anten, na wysokościach 43,0 m, 46,0 m i 49,0 m, dla wieży H=40 m, odpowiednio 33,0 m, 36,0 m i 39,0 m.

4.4. Drabiny kablowe

Pionową drabinę kablową usytuowano wewnątrz trzonu wieży, naprzeciwko drabiny

włazowej, przy wykorzystaniu tych samych uchwytów. Szerokość drabiny 0,50 m, szczeble z L 30x30x3, w rozstawie około 0,4 m.

Poziomy łącznik kablowy, pomiędzy pionową drabiną kablową, a kontenerem, o szerokości 0,5 m, składa się z belek z C 80, z poprzeczkami o specjalnym profilu, giętego z płaskownika o gr. 3 mm, w rozstawie około 0,4 m.

5. Warunki usytuowania kontenera i poziomej drabiny kablowej

 1. Poziom górnej powierzchni fundamentów wieży i fundamentu kontenera musi być ten sam
 2. Odległość ściany kontenera od boku wieży, podana na rysunku nr 3, jak i wzajemne usytuowanie, muszą być zachowane

6. Warunki rozmieszczenia anten na wieży

 1. Rozmieszczenie sektorów anten w jednym poziomie, przy zachowaniu separacji jednej płaszczyzny - 4,0 m, na osobnych wspornikach, jest możliwe przy azymutach sektorów, różniących się minimum o 950 (patrz rys. 2).
 2. Przy azymutach różniących się o 900, możliwe jest uzyskanie separacji 4,0 m, przy zastosowaniu dla dwóch kierunków wspólnego wspornika. Wymaga to szczegółowej analizy.
 3. Przy azymutach różniących się mniej niż 900, nie jest możliwe uzyskanie w jednej płaszczyĽnie separacji 4,0 m
 4. Przy trzech sektorach, anteny sektorowe i paraboliczne o zbliżonych azymutach, nie mogą być umieszczone na tej samej wysokości.

7. Materiały niezbędne do opracowania projektu budowlanego wieży:

 1. karta G3;
 2. dokładne dane adresowe stacji tj.: nazwa miejscowości, ulica, nr działki, gmina, powiat, województwo
 3. uzgodniony z CENTERTELEM przez wykonawcę odpowiedzialnego za budowę stacji szkic zagospodarowania działki na kopii mapy w skali 1:500 lub 1:1000. Szkic taki powinien zawierać:
  1. wrysowany układ wieża - kontener, zgodny z załączonym rysunkiem nr 3
  2. rzędną terenu,
  3. zaznaczoną północ
  4. wrysowany dokładny azymut osi wieży
  5. podpis osoby sporządzającej szkic
   Dane zawarte w szkicu muszą być czytelne.
 4. uzgodniony z CENTERTELEM przez wykonawcę, odpowiedzialnego za budowę stacji bazowej szkic rozmieszczenia anten na wieży, ze wskazaniem azymutów i poziomów zawieszenia anten. Szkic taki powinien zawierać:
  1. zaznaczoną północ
  2. podane odległości kątowe dla wsporników anten w odniesieniu do trzonu wieży
  3. podpis osoby sporządzającej szkic
 5. opracowanie geotechniczne, zawierające wyniki badań podłoża gruntowego do celów projektowania fundamentów wieży antenowej (przynajmniej 2 odwierty do głębokości 6 m), zawierające stwierdzenie, że warunki gruntowe i wodne będą pozwalały na posadowienie wieży bezpośrednio w gruncie rodzimym.

Strona główna | Realizacje | Wytyczne | Kontakt | Nowości | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego