Biuro Projektów Radia i Telewizji PROTEL Sp. z o.o.


Idź do treści

Transmisyjne-dokumentacja

Wytyczne > Transmisyjne

Wytyczne do projektowania wież transmisyjnych
OPIS TECHNICZNY
 1. Temat opracowania
 2. System konstrukcyjny wieży
 3. Konstrukcja segmentów wieży
 4. Pomosty i spoczniki
 5. Drabina komunikacyjna i kablowa
 6. Konstrukcje mocowania anten
 7. Warunki usytuowania kontenera i poziomej drabiny kablowej
 8. Materiały niezbędne do opracowania projektu budowlanego wieży
 9. Uwagi końcowe

Opis techniczny

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania są wytyczne do opracowania planów zagospodarowania terenu oraz projektów technologicznych, wynikające z systemu wież kwadratowych, przyjętych do realizacji.

Wieże kwadratowe są przystosowane do zamocowania anten i ich obsługi, oparte na systemie konstrukcyjnym zbudowanym z elementów zunifikowanych.

Wysokość wież może być stosowana w przedziale od około 40 m do 90 m.

2. System konstrukcyjny wieży

Wieża może być zbudowana z pełnych segmentów wysokości 10 m i 5 m, wyjętych w podanej kolejności na schemacie z dowolnej części wieży wysokości 90 m.

Przewidziano możliwość realizacji pomostów obsługowych w każdym z segmentów od S-10/P do S-1/P (szt. 10).

Pomosty usytuowano na poziomie przecięcia krzyżulców.

Nad każdym z pomostów istnieje możliwość mocowania anten na konstrukcjach wsporczych wysokości ca 3,30 m, sytuowanych w narożach wieży.

Na segmencie S-5/P przewidziano mocowanie anten sektorowych przy wykorzystaniu konstrukcji w systemie pierścieniowym.

W innych poziomach anteny GSM mocuje się na konstrukcjach ramowych.

Wieże kotwione w gruncie za pomocą 4-ch niezależnych stóp monolitycznych. W stopach osadzone kotwy z kątowników dostosowane do połączenia z krawężnikami trzonu wieży.

3. Konstrukcja segmentów wieży

Segmenty wieży wysokości 10 i 5 m zaprojektowano z cynkowanych profili otwartych - kątowników.

Krawężniki wieży poszczególnych segmentów łączone za pomocą śrub dwuciętych przy zastosowaniu obustronnych nakładek.

Krzyżulce z krawężnikami łączone za pomocą 2-ch śrub jednociętych na styki bezpośrednie.

Skratowania pomocnicze mocowane do elementów głównych przy pomocy śrub pojedynczych jednociętych.

4. Pomosty i spoczniki

Pomosty obsługowe anten wykonane z ceowników, układane na wewnętrznych stężeniach wieży i do nich mocowane, pokryte ażurowymi elementami z blach, zabezpieczone balustradami wysokości 1,10 m.

W segmentach wysokości 10 m (S-13 do S-9) przewidziano podesty odpoczynkowe.

5. Drabina komunikacyjna i kablowa

Drabina komunikacyjna i kablowa usytuowana na wspólnej konstrukcji w środku geometrycznym trzonu wieży i z nim połączona dla przejęcia sił poziomych.

Drabina jest samonośna dla ciężaru własnego i osadzona w niezależnym fundamencie.

Drabina komunikacyjna posiada szczeble z pręta o średnicy 20 mm w rozstawie 300 mm, wyposażona w pałąki zabezpieczające.

Po przeciwległej stronie szczebli włazowych usytuowane są kątowniki 40 x 40 x 4 mm w rozstawie pionowym 400 mm, służące do mocowania kabli i falowodów.

Istnieje możliwość rozbudowy drabinki kablowej kątownikiem j.w. w kształcie ceowym o dodatkowe 3 płaszczyzny mocowania kabli.

6. Konstrukcje mocowania anten

W poziomie segmentów od S-10 do S-1 przewidziano możliwość wykonania systemowych konstrukcji dla zamocowania anten.

Rurowe konstrukcje dla zawieszenia anten przewidziane są po zewnętrznej stronie trzonu wieży w płaszczyznach przekątnych (po 1 szt. za krawężnikiem wieży).

Konstrukcje te mocowane do wsporników powstałych z elementów (kątowników) przykręcanych do trzonu wieży w 2-ch poziomach.

7. Warunki usytuowania kontenera

Kontener lub dwa można sytuować w odległości około 3,0 m od osi wieży, z uwzględnieniem wysokości kontenera względem skratowań wieży.

W przypadku kolizji kontenera z elementami skratowań wieży jego usytuowanie względem środka wieży należy oddalić nieco poza płaszczyznę zewnętrzną skratowania.

Kontenery sytuować po stronie przeciwległej do drabiny włazowej.

8. Materiały niezbędne do opracowania projektu budowlanego wieży

 1. karta G3,
 2. dokładne dane adresowe stacji tj.: nazwa miejscowości, ulica, Nr działki, gmina, powiat, województwo,
 3. uzgodniony z CENTERTELEM przez wykonawcę odpowiedzialnego za budowę stacji szkic zagospodarowania działki na kopii mapy w skali 1:500 lub 1:1000. Szkic taki powinien zawierać:
  1. wrysowany układ wieża - kontener, zgodny z załączonym rysunkiem Nr 2
  2. rzędną terenu projektowaną, przy czym należy ją uzgodnić z projektantem po uzyskaniu dokumentacji geotechnicznej,
  3. zaznaczoną północ,
  4. wrysowany dokładny azymut osi wieży
  5. podpis osoby sporządzającej szkic.
   Dane zawarte w szkicu muszą być czytelne.
 4. uzgodniony z CENTERTELEM przez wykonawcę, odpowiedzialnego za budowę stacji bazowej szkic rozmieszczenia anten na wieży, ze wskazaniem azymutów i poziomów zawieszenia anten. Szkic taki powinien zawierać:
  1. zaznaczoną północ
  2. podpis osoby sporządzającej szkic
 5. opracowanie geotechniczne, zawierające ocenę warunków gruntowo - wodnych dla celów posadowienia powinno zawierać:
  • przynajmniej 3 - 4 wiercenia w rozstawie 12 do 15 m do głębokości min. 7,0 m w przypadku gruntów o budowie jednolitej pozwalającej na posadowienie bezpośrednie w strefie głębokości 3,0 do 4,0 m p.p.t.
   W przypadku napotkania gruntów nienośnych na głębokości od 3,0 m do 7,0 m wykonać wiercenia poniżej warstwy nienośnej na głębokość przynajmniej 3,0 m.
  • parametry geotechniczne, poziom wody gruntowej z prognozowaniem jej wahań oraz badania wody na agresywność w stosunku do betonu.

9. Uwagi końcowe

Podstawowy system wieży opracowano dla I strefy wg PN-77/B-02011, teren typ A dla założonego obciążenia antenami w wierzchołku o pow. 30 m2 i Cx = 1,0.

Lokalizacja wież w strefie II i III oraz zwiększone obciążenie ponad przyjęte w ramach unifikacji jak również stosowanie konstrukcji odbiegających układem segmentów bądź większej wysokości ponad 90 m, wymaga każdorazowo rozszerzonej adaptacji i uzgodnień z projektantem.

Podobnie usytuowanie anten poza obszarem przewidzianym systemem wymaga rozwiązań indywidualnych.

Strona główna | Realizacje | Wytyczne | Kontakt | Nowości | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego